Založení 1. řady zdiva

Zdění zahájíme založením rohu dle skladby rohu pro zeď dané šířky. Tvárnice musí být v rovině v obou směrech. Vzniklé kapsy vyplníme tepelně izolační maltou. Pro vazbu rohů se používají vyráběné typy doplňkových tvárnic.

  • do vyrovnané zavadlé zakládací malty se přímo kladou tvárnice
  • po vytvrdnutí vyrovnaného maltového lože po celém půdorysu stavby. Toto podkladní lože založí technik frmy HELUZ, čímž je garantováno kvalifikované provedení rovinného podkladu.

Dále se 1. řada tvárnic vyzdí na celoplošnou tenkou spáru do flexibilního lepidla HELUZ.

V úrovni 1. vrstvy tvárnic má zdivo ještě nedostatečné tepelně technické vlastnosti po výšce tvárnic vzhledem k podélným dutinám v tvárnicích, proto je nezbytné tepelný odpor tvárnic zvýšit.

Toto se provede dvěmi úpravami:

  1. vysypáním dutin tvárnic perlitem nebo jemně granulovaným polystyrenem, s pomocí maltovacího přípravku HELUZ
  2. vrstva nadzemního zdiva se provede v užší tloušťce zdiva,opatřena svislou izolací proti vnější vlhkosti do výšky pod 2. řadu (penetrace, natavený svislý asfaltový pás). Zdivo se do celkové tloušťky doplní nalepením a přikotvením desek extrudovaného polystyrenu XPS příslušné tloušťky.

Dále se nalepí tepelně izolační deska extrudovaného polystyrenu XPS zvenku na přesah základu nad terén a na 1. vrstvu zdiva v tloušťce odpovídající navrženému přesahu zdiva 2. vrstvy přes hranu základů a 1. vrstvy.

Na vnitřní stranu cihel okolo celého půdorysu stavby do koutu nad betonovou desku je potřeba přilepit pásy těžkého izolačního pásu tak, aby ochránily tvárnice proti navlhání srážkové vlhkosti, která se shromažďuje uvnitř půdorysu na betonové desce – v zimním období nebezpečí zmrznutí nasáklých cihel a následného porušení zdiva.

Při vnějším přesahu tvárnic 1. vrstvy přes základ nutno dutiny odspodu podmaltovat  tak, aby nedocházelo k vysypávání izolačního výsypu.